Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2810/UBND-NC 19/07/2017 V/v Gửi bổ sung Biểu nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021
2815/UBND-KTN 19/07/2017 V/v rà soát, tổng hợp các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách có nhu cầu bàn giao cho ngành Điện quản lý
2780/UBND-KTN 19/07/2017 V/v Tham mưu xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư dự án thuỷ điện Sông Lô 2
1315/QĐ-UBND 18/07/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2782/UBND-KTN 18/07/2017 V/v Rà soát, điều chỉnh lại Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp
12/TB-HĐND 18/07/2017 Kết quả Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
205/KH-UBND 18/07/2017 Hành động về "Giảm phát thải khí và nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng" tỉnh Hà Giang đến năm 2030
194/KH-UBND 17/07/2017 Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực công tác
1394/STC-QLNS 17/07/2017 V/v xây dựng tự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2018-2020
2742/UBND-KTN 14/07/2017 V/v Báo cáo đánh giá tình hình quản lý hoạt động khai thác, sử dụng đá làm VLXD thông thường