Công khai thông tin Dự thảo các tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" Giai đoạn chuẩn bị Dự án

(16/07/2013 09:00)

CTTĐT - Căn cứ chính sách OP 17.50 của Ngân hàng thế giới (WB) về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin yêu cầu cho phép tiếp cận công khai thông tin và tài liệu dự án một cách kịp thời bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Trên cơ sở tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội do Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO) chuẩn bị được WB chấp thuận, tỉnh Hà Giang là một trong bảy tỉnh tham gia dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ.

Nông - Lâm nghiệp

(25/09/2012 11:00)

Tài nguyên đất rừng là thế mạnh của Hà Giang, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 524.367,83 ha; Trong đó có 200.987,64 ha đất rừng phòng hộ và trên 275.000 ha đất rừng sản xuất; có hơn 64.000 ha đất trống có thể phát triển rừng kinh tế.