Công khai Thông tin Dự án tăng cường khả năng trợ giúp xã hội

(19/09/2013 17:00)

​CTTĐT - Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (SASSP) là dự án được thực hiện giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Lao động TB&XH) và Ngân hàng Thế giới (WB). Với mục tiêu Xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai hiện đại các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân và góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TW. Đối tượng hưởng lợi là các hộ gia đình nghèo có phụ nữ có thai hoặc trẻ em từ 0 đến 15 tuổi là con đẻ, con nuôi trên địa bàn dự án; Đội ngũ cán bộ làm công tác BTXH, CTXH và giảm nghèo Trung ương và địa phương trên địa bàn dự án.