Cơ hội, ưu đãi đầu tư

In bài
Danh mục Dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020

24/11/2017 23:00

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải Danh mục Dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020  như sau:  ​

Dowloald Danh mục Dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 tại đây:  Danh mục DA thu hút đầu tư năm 2017.doc


Tin khác

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 (25/10/2017 11:00)

Triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (22/09/2016 17:00)

Quyết định của UBND tỉnh về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (20/09/2016 14:00)

Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (31/05/2016 10:00)

Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh (07/04/2016 09:00)

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang (21/03/2016 14:00)

Một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh (12/01/2016 10:00)

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/12/2015 14:00)

Mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết 30a áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 (15/06/2014 17:00)

Sửa đổi một số điều Quyết định 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 về chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo chế độ chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/05/2013 18:00)

Quyết định số 2748/2012/QĐ-UBND quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/12/2012 11:00)

Một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (16/07/2012 16:00)

xem tiếp