Cơ hội, ưu đãi đầu tư

In bài
Triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

22/09/2016 17:00

CTTĐT - Nhằm thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ngày 16/9/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành để triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ngày 20 tháng 9 năm 2016 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 240/KH-UBND để Triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Với các nội dung chính sau:

Yêu cầu: Công tác triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; các nội dung của Kế hoạch để triển khai nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả của Đề án, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án.

Nội dung công việc cần triển khai thực hiện:

Giai đoạn 2016-2017: Rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế như giải phóng mặt bằng, vùng nguyên liệu, tài chính - tín dụng, đào tạo lao động, việc làm, thủ tục hành chính; rà soát công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy hoạch ngành, lĩnh vực chủ yếu gắn với khu công nghiệp, khu kinh tế; rà soát tình hình triển khai các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đề xuất, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng; rà soát, đánh giá về công nghệ đang sử dụng của các công trình, dự án, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường lớn. Nghiên cứu, đề xuất quy định hỗ trợ đầu tư về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu, đề xuất cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các Đề án gắn với phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế (Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, Đề án phát triển công nghiệp có thế mạnh của tỉnh đến năm 2020 và Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025); xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư; giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án...

Giai đoạn 2017-2020: triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư; đưa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đặc thù vào triển khai, áp dụng có hiệu quả trong thực tế; huy động các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025: tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đặc thù vào triển khai, áp dụng có hiệu quả trong thực tế. Rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh cho phù hợp với tình hình, điều kiện từng giai đoạn; Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Để triển khai thực hiện các công việc trên UBND tỉnh giao cho từng Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện thành phố chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện.

(Toàn văn Quyết định số 2165/QĐ-UBND và kế hoạch số 240/KH-UBND )

Tác giả: Minh Tuấn

Tin khác

Quyết định của UBND tỉnh về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (20/09/2016 14:00)

Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (31/05/2016 10:00)

Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh (07/04/2016 09:00)

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang (21/03/2016 14:00)

Một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh (12/01/2016 10:00)

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/12/2015 14:00)

Mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết 30a áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 (15/06/2014 17:00)

Sửa đổi một số điều Quyết định 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 về chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo chế độ chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/05/2013 18:00)

Quyết định số 2748/2012/QĐ-UBND quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang (15/12/2012 11:00)

Một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (16/07/2012 16:00)

xem tiếp