Thông báo tạm dựng tổ chức bán đấu giá 04 lô tài sản

(26/03/2017 15:00)

CTTĐT - Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đã ban hành thông báo bán đấu giá 04 lô tài sản tại Thông báo số 29/TB-TT và 40,41,42/TB-TT. Tuy nhiên, đến ngày 17/3/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang nhận được Công văn số 916/UBND-KT ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Công văn số 166/STP-BTP ngày 17/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bán đấu giá sản phẩm rừng tự nhiên thuộc Dự án thủy điện Nậm Mạ 1

(18/03/2017 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm: Sản phẩm rừng tự nhiên (Cây đứng) thuộc dự án thủy điện Nậm Mạ 1, tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; Khối lượng: 2.789,73 m3 (Chi tiết tại Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để thực hiện dự án thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được UBND huyện Vị Xuyên phê duyệt ngày 29/7/2016).

Công khai thông tin Dự thảo các tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" Giai đoạn chuẩn bị Dự án

(16/07/2013 09:00)

CTTĐT - Căn cứ chính sách OP 17.50 của Ngân hàng thế giới (WB) về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin yêu cầu cho phép tiếp cận công khai thông tin và tài liệu dự án một cách kịp thời bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Trên cơ sở tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội do Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO) chuẩn bị được WB chấp thuận, tỉnh Hà Giang là một trong bảy tỉnh tham gia dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ.

Nông - Lâm nghiệp

(25/09/2012 11:00)

Tài nguyên đất rừng là thế mạnh của Hà Giang, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 524.367,83 ha; Trong đó có 200.987,64 ha đất rừng phòng hộ và trên 275.000 ha đất rừng sản xuất; có hơn 64.000 ha đất trống có thể phát triển rừng kinh tế.

Công nghiệp Hà Giang - cơ hội cho các nhà đầu tư

(20/02/2012 16:00)

Những năm qua, Hà Giang đã có bước nhảy vọt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có công nghiệp. Ðể sản xuất công nghiệp ngày một phát triển bền vững, Hà Giang đã tạo thế và lực trong thu hút đầu tư, vươn lên làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là biến mọi tiềm năng, nội lực thành hàng hóa.