Cục thống kê tỉnh


23/11/2012 13:00

​http://cucthongke.hagiang.gov.vn/​Ban Giám đốc

1. Cục trưởng: Vũ Văn Hồng

Số điện thoại: 0219.3866.371;

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: công tác tổ chức, tài vụ, tổng hợp, kiêm Bí thư chi bộ. 

2. Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Hồng 

Số điện thoại : 0219.3860889

Lĩnh vực phụ trách: Thống kê dân số lao động, văn hoá, thể thao, du lịch, thương mại giá cả, xuất nhập khẩu.

Chức năng, nhiệm vụ của cục trưởng: Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Hà Giang về mọi hoạt động của cơ quan Thống kê theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phân cấp cho Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (Theo QĐ số 71 QĐ-TCTK ngày 25/01/2005 của Tổng cục trưởng TCTK). Tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình công tác do Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh giao và có trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục Thống kê tỉnh quản lý. Ngoài cương vị phụ trách chung, Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo một số mặt công tác khi tập thể lãnh đạo phân công.

Chức năng nhiệm vụ của các phó cục trưởng: được Cục trưởng phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những phần việc được phân công hay được uỷ quyền.

Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc

1. Phòng Tổng hợp:
Trưởng phòng: Nguyễn Công Thọ; email: nguyencongtho.hg@gmail.com ;
Phó phòng: Vũ Thị Thanh Xuân.
Số điện thoại: 0219.3866.057;
gồm các nghiệp vụ thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia, phương pháp chế độ, công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng và thanh tra.
2. Phòng Nông nghiệp :

Trưởng phòng: Trần Vĩnh Nội.
Số điện thoại: 0219.3867624;
gồm các nghiệp vụ thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
3. Phòng Công nghiệp : Trưởng phòng: Nông Văn Tạ.
Số điện thoại: 0219.3868.139;
Bao gồm các nghiệp vụ công nghiệp và xây dựng.
4. Phòng Thương mại:
Trưởng phòng: Vũ Đình Ngọ.
Số điện thoại: 0219.3875.370;
gồm các nghiệp vụ thống kê thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ, giao thông, bưu chính viễn thông, vận tải và giá cả.
5. Phòng Dân số - văn xã : Q. Trưởng phòng: Tăng Bá Tuyên
Số điện thoại: 0219.3868.471;
gồm các nghiệp vụ thống kê dân số, lao động, mức sống và xã hội môi trường.
6. Phòng Tổ chức hành chính :
Trưởng phòng: Đỗ Đình Hoà.
Phó phòng: Nguyễn Thị Thiệu.
gồm nghiệp vụ tổ chức cán bộ, đào tạo hành chính quản trị và tài vụ cơ quan, lưu trữ…
Số điện thoại: 0219.3866.377;
- Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ văn phòng Cục: giúp lãnh đạo Cục thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ trong từng lĩnh vực công tác được phân công, cụ thể như sau:
+ Thu thập thông tin từ các đơn vị kinh tế cơ sở thông qua chế độ báo cáo thống kê và báo cáo tài chính do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Lập kế hoạch và chỉ đạo các cuộc điều tra chuyên môn theo chuyên ngành được phân công. Thu thập báo cáo thống kê chuyên ngành của các Phòng thống kê huyện/thị, các sở, ban, ngành và các đơn vị cơ sở. Xử lý tổng hợp phân tích những thông tin làm các báo cáo theo chế độ báo cáo qui định gửi Tổng cục Thống kê - Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, đồng thời gửi phòng tổng hợp và văn thư để làm báo cáo chung của ngành và lưu trữ tài liệu.
+ Triển khai hướng dẫn chế độ báo cáo và phương pháp tính khi có sự thay đổi của từng chuyên ngành, giám sát kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo và báo cáo tài chính đảm bảo yêu cầu thông tin chính xác kịp thời và đầy đủ.
+ Làm các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng tháng, quí, 6 tháng năm báo cáo lãnh đạo (thông qua phòng tổng hợp) để tổng hợp chung.
+  Định kỳ theo thời gian cung cấp tài liệu, các báo cáo cho bộ phận lưu trữ của cơ quan theo quy định của Tổng cục thông kê và Cục lưu trữ quy định.
Các phòng thống kê huyện/thị gồm:    
1. Phòng Thống kê Thị xã Hà Giang
Q. Trưởng phòng: Phạm Ngọc Trung
Số điện thoại: 0219.3866.041;
2. Phòng Thống kê huyện Đồng Văn;

Trưởng phòng: Hoàng Minh Vụ.
Số điện thoại: 0219.3856.136;
3. Phòng Thống kê huyện Mèo Vạc;
Phụ trách phòng: Phạm Thắng Hoà.
Số điện thoại: 0219.3871136;
4. Phòng Thống kê huyện Yên Minh;
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lù.
Số điện thoại: 0219.3852.031;
5. Phòng Thống kê huyện Quản Bạ;

Trưởng phòng: Mùng Thị Hiền.
Số điện thoại: 0219.3846.157;
6. Phòng Thống kê huyện Bắc Mê;
Q. Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Tú.
Số điện thoại: 0219.3841.118;
7. Phòng Thống kê huyện Vị Xuyên;

Trưởng phòng: Lê Văn Khánh.
Phó phòng: Nguyễn thị Bích Thuỷ.
Số điện thoại : 0219.3826.398;
8. Phòng Thống kê huyện Bắc Quang;

Trưởng phòng: Hoàng Thị Lại.
Phó phòng: Vũ Xuân Hiện.
Số điện thoại: 0219.3821.178;
9. Phòng Thống kê huyện Quang Bình;

Trưởng phòng: Hoàng Thanh Bình.
Phó phòng: Hoàng Đình Khánh.
Số điện thoại: 0219.3820.034;
10. Phòng Thống kê huyện Hoàng Su Phì;
Phó trưởng phòng phụ trách: Vương Trọng Tiến
Số điện thoại: 0219.3831.135;
11. Phòng Thống kê huyện Xín Mần;
Trưởng phòng: Nguyễn Duy Dũng.
Số điện thoại: 0219.3836.122;
- Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thống kê huyện/thị: Quản lý thống nhất công tác Thống kê trên địa bàn huyện/thị, thực hiện chế độ báo cáo và triển khai các cuộc điều tra Thống kê theo kế hoạch công tác của ngành.

Chức năng nhiệm vụ của Cục Thống kê

1. Chức năng nhiệm vụ chính của Cục thống kê.

- Cục Thống kê tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục Thống kê   thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Hà Giang theo qui định của Pháp luật, đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Hà Giang .

-Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

-Cục Thống kê   là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu để giao dịch   và mở tài khoản riêng theo qui định của Nhà nước .

         2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thống kê tỉnh Hà giang

- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương, thu thập tổng hợp phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương .

-Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với thống kê các ngành, thống kê doanh nghiệp và thống kê xã phường và thị trấn. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Phòng thống kê các huyện thị xã, thực hiện các mặt công tác của ngành đã đề ra.

-Biên soạn xuất bản Niên giám thống kê các ấn sản phẩm thống kê khác, thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu kinh tế - xã hội ở địa phương theo qui định của Tổng cục thông kê, chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của tỉnh,   tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo qui định của Tổng cục Thống kê .

- Thanh tra kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về công tác thống kê trên địa bàn tỉnh - thẩm định chuyên môn theo qui định phân cấp của Tổng cục Thống kê

- Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê góp phần cải tiến đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo qui định của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân công của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tổ chức của ngạch công chức thống kê.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm và từng quý theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, quản lý tài sản, tài chính được giao và tổ chức thực hiện chi ngân sách được phân bổ theo qui định của Pháp luật .

-Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với Sở, Ngành ở   tỉnh và UBND các huyện, Thị xã.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê     Tỉnh Uỷ - HĐND - UBND tỉnh   giao cho.

​​