Xin ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông về đề nghị khen thưởng Huân chương năm 2018 (15/02/2019 00:00)

  • Văn bản đã hết thời hạn lấy ý kiến góp ý!

CTTĐT - Để công tác khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2018 bảo đảm tính công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. CTTĐT đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương năm 2018.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Trung tâm Thông tin Công báo theo địa chỉ email: bbtcongthongtindientutinh@hagiang.gov.vn hoặc trực tiếp trên Cổng TTĐT trư ớc ngày 28/02/2019, để CTTĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

DANH SÁCH​

Xin ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chươngA. Khen thưởng quá trình cống hiến (01 cá nhân)

1. Ông Đàm Xuân Lan - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang

* Thành tích: Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 12/1982 đến tháng 11/2018 là 35 năm .

Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 19 năm 3 tháng (từ 09/1998 - 01/2000: giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên; 2/2000-6/2003: giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên; 07/2003-01/2004: giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; 02/2004 - 4/2008 giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; 05/2008-12/2009 giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 01/2010 - 7/2013 giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; 8/2013-11/2018 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang).

B. Khen thưởng xuyên

* Tập thể:

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (01 tập thể)

1. Ban Thi đua, khen thưởng - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Năm 2013 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ( QĐ số 668 /QĐ- TTg, ngày 02 / 5 /201 3 )

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 0 1 lần được tặng Cờ thi đua của tỉnh và 0 7 Bằng khen tỉnh.

* Cá nhân:

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (01 cá nhân)

1. Ông Lê Quang Minh - Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.

          - Năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng HCLĐ hạng nhì (QĐ số 1952/QĐ-CTN , ngày 17/10/2013).

          - 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ; 05 lần đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần đạt CSTĐ Toàn quốc, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh).

 02 sáng kiến cấp tỉnh , 02 Sáng kiến đang đề nghị công nhận :

 Sáng kiến 1: Ban hành Quy chế làm việc của Ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020” ( được công nhận tại QĐ số 08/QĐ-HĐSK ngày 19/01/2017 ).

Sáng kiến 2: Ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ,đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ( được công nhận tại QĐ số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018 ).

Sáng kiến 3: Đề án hợp nhất cơ quan Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra tỉnh ( Đ ang trình  Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận) .

Sáng kiến 4: Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2010” tỉnh ( Đ ang trình  Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận) .

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (06  cá nhân)

1. Ông Nguyễn Văn Thơi - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang.

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng 3 (QĐ số 1044/QĐ-CTN ngày 08/7/2011).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 04 lần được tặng Bằng khen tỉnh)

Có 03 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Tham mưu xây dựng Đề án thành lập phòng Thông tin – Dân nguyện trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang. (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK, ngày 08/03/2011)

Sáng kiến 2: Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017. (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018 ).

Sáng kiến 3: Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (văn bản số 65/BC-HĐND ngày 28/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh. ( đang trình  Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận ). 

2. Bà Đỗ Thị Nhung - Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng 3 (Quyết định số 1827/QĐ-CTN ngày 31/7/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần Bằng khen tỉnh)

- Sáng kiến 1 : Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được công nhận sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK ngày 05/01/2016).

- Sáng kiến 2 : Đề án vay vốn tín dụng phát tiển nông nghiệp, nông thôn đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ liên kết trên địa bàn tỉnh (được công nhận sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 08/QĐ-HĐSK ngày 19/01/2017).

Sáng kiến 3 : Chương chình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020 (được công nhận sáng kiến tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK ngày 23/12/2018).

3.Ông Đặng Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Đã được Huân chương Lao động hạng 3 (Q uyết định số 1150/QĐ-CTN ngày 9/8/2012).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (0 5 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần Bằng khen tỉnh, 02 lần Bằng khen Bộ Tài chính) .

Có 03 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Tham mưu xây dựng Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe Otô phục vụ công tác tại các cơ quan tổ chức, đơn vị và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh Hà Giang quản lý (được công nhân tại Quyết định số 10/QĐ-HĐSK ngày 17/2/2017) .

Sáng kiến 2: Tham mưu ban hành Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biệt xã hội của UBMT Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được công nhân tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018)

Sáng kiến 3: Tham mưu Ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ –HĐND ngày 10/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh (đang đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận)

4. Bà Lê Thị Bích Hằng - Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Đã được Huân chương Lao động hạng 3 (QĐ số 1388/QĐ-CTN ngày 23/8/2010).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (0 5 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 05 lần Bằng khen tỉnh)

Có 03 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Thực trạng và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội LHPN cơ sở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2016 ( được công nhân tại Quyết định số 03/QĐ-HĐSK ngày 25/2/2014)

Sáng kiến 2: Đề án nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở giai đoạn 2013 - 2017 (được công nhân tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018)

Sáng kiến 3: Đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số Hà Giang thông qua mô hình “Ngày hội pháp luật” giai đoạn 2015 – 2018 ( đang đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận )

5. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đã được Huân chương Lao động hạng 3 (Q uyết định số 1827/QĐ-CTN ngày 31/7/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 05 lần Bằng khen tỉnh, Bộ VH )

Có 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Đề tài khoa học: Ứng dụng mở rộng dự án lai tạo nhằm phát triển đàn ngựa, nhằm phục vụ đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quản Bạ”

Sáng kiến 1: Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Giang ( được công nhận tại Quyết định  số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018 ).

Sáng kiến 2: Sáng kiến “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến Du lịch”;  Sáng kiến “Hiệu quả từ công tác xã hội hóa trong xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2018” ( Đang trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 )

6. Ông Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

          Thành tích:

- Năm 2002 được Chủ tịch nước tặng HCLĐ hạng Ba (QĐ số 868/QĐ-CTN ngày 6/11/2002).

          - 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ( 16 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 03 Bằng khen tỉnh).

Có 03 sáng kiến đang đề nghị Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận:

Sáng kiến 1: Chủ trì lập, thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh năm 2020.

Sáng kiến 2: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2020.

Sáng kiến 3: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ- UBND ngày 04/1/2018 V/v phê duyệt chính Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2020.

II I . HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA : ( 13  cá nhân)

1. Ông Lương Văn Đoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh , 04 lần Bằng khen tỉnh) .

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1 : Nghiên cứu xây dựng mô hình HTX dịch vụ Nông lâm nghiệp toàn thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững tại thôn Chang, xã Việt Lâm , Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. ( Quyết định công nhận số: 11/QĐ-HĐSK, ngày 20/4/2017)

Sáng kiến 2 : Xây dựng triển khai đề án sáp nhập các Ban chỉ đạo thuộc khối cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã tương đồng về chức năng nhiệm vụ trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. ( Quyết định công nhận số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018).

2. Ông Đỗ Thái Hòa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ( QĐ số 2202/QĐ-TTg, ngày 09/12/2014 ).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh , 01 Bằng khen tỉnh ) .

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Tham mưu ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang ( Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 04/QĐ-HĐSK ngày 27/3/2014 )

Sáng kiến 2: Tham mưu ban hành mẫu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang ( Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 08/QĐ-HĐSK ngày 19/01/2017 )

3 . Bà Lộc Thị Tuyên - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh) .

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1 : Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK, ngày 05/01/2016).

Sáng kiến 2 : Đề án giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020 (Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 08/QĐ-HĐSK, ngày 19/01/2017).

4. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban TĐKT, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉn h

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh , 04 Bằng khen tỉnh ) .

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020. (Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại Quyết định số 09/QĐ-HĐSK ngày 19/01/20 1 7)

Sáng kiến 2: Xây dựng quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK ngày 05/01/20 1 6)

5. Bà Nguyễn Thị phương Thảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 348/QĐ-TTg ngày 10/3/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần Bằng khen tỉnh)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1 :  Tham mưu xây dựng Quy chế Hoạt động ban chỉ đạo của Tỉnh thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (được công nhận tại Quyết định số 04/QĐ-HĐSK, ngày 28/01/2015) .

Sáng kiến 2: Tham mưu Ban hành  Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Hà Giang ”. (được công nhận tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK, ngày 5/01/2016)

6. Bà Lê Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm khuyến công - Xúc tiến Công thương

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở,01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần Bằng khen tỉnh, 02 lần bằng khen Bộ Công thương)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 (được công nhận tại Quyết định số 08/QĐ-HĐSK, ngày 19/01/2017) .

Sáng kiến 2: Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang đến năm 2020 (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018) .

7. Bà Trần Thị Mai Loan - Chánh Văn phòng Sở Công thương

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở,01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần Bằng khen tỉnh, 02 lần bằng khen Bộ Công thương)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về  thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế , giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (được công nhận tại Quyết định số 04/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2015)

Sáng kiến 2 :  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 06/8/2012 của BCH Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biên mậu giai đoạn 2012-2015 . (Đang đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận )

8. Ông Nguyễn Khắc Quyền - Giám đốc Sở Công thương

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở,01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 02 lần bằng khen Bộ Công thương)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh :

Sáng kiến1: Tham mưu ban hành nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 (được công nhận tại Quyết định số 01/QĐ-HĐSK, ngày 05/01/2016)

Sáng kiến 2:   Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 về việc ban hành chi tiết một số điều của Nghi Quyết sô 206/2015/NQQ-HĐND ngày 12/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được công nhận tại Quyết định số 10/QĐ-HĐSK, ngày 17/02/2017) .

9. Bà Lê Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Thông tin và T ruyền thông

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

- 05 năm tiếp theo trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở,01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần bằng khen tỉnh)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1 : Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang ( được công nhận tại Quyết định 10/QĐ-HĐSK ngày 17/02/2017)

Sáng kiến 2: Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng các hệ thống giao ban trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018)

10. Bà Trần Thị Thái - Trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Q uyết định số 870/QĐ-TTg ngày 5/6/2013).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (0 5 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 02 lần B ằng khen tỉnh)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: Thực trạng và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội LHPN cơ sở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2016 (được công nhận tại Quyết định 03/QĐ-HĐSK ngày 25/02/2014)

Sáng kiến 2: Đề án nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở giai đoạn 2013 - 2017 (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018)

1 1 . Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bắc Mê

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 17/7/2012).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh. 02 lần Bằng khen tỉnh, 01 Huy chương; 02 Kỷ niệm chương)

Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1: “Giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò thịt hàng hóa trên địa bàn huyện Bắc Mê” ( Quyết định công nhận số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018)

Sáng kiến 2: “Bảo tồn và phát triển cây Giổi bằng phương pháp ghép mắt tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê” ( Quyết định công nhận số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018 ) .

          1 2. Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê.

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 25/9/2013).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh.)

  Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

Sáng kiến 1 : Đề án nâng cao hiệu quả quả lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (Q uyết định công nhận số 15/QĐ-HĐSK, ngày 27/01/2016 )

Sáng kiến 2: “Kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 08/11/2011 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới phong cách lề lối làm việc ( Quyết định công nhận số: 02/QĐ-HĐSK, ngày 23/01/2018).

13. Ông Nguyễn Xuân Hùng -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

          Thành tích:

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 870/QĐ-TTg ngày 5/6/2013).

- 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 03 Bằng khen tỉnh, 03 Bằng khen Bộ Xây dựng).

Có 02 sáng kiến đang đề nghị Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận:

Sáng kiến 1 : Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2020.

Sáng kiến 2 : Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 04/1/2018 V/v phê duyệt chính Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2020.