Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (19/03/2020 00:00)

  • Văn bản đã hết thời hạn lấy ý kiến góp ý!

CTTĐT - Để công tác bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng được đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng đối tượng, thành tích và thủ tục khen thưởng theo quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Các ý kiến nhân dân gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước ngày 31/03/2020 để Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp trình phiên họp Quí I/2020 của Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh.

Hoặc ý kiến tham gia trực tiếp gửi theo địa chỉ email:  btdkt.vpubnd@hagiang.gov.vn​


DANH SÁCH

Xin ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông


A . KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN

          I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ : 02 cá nhân

1. Ông Nguyễn Trung Tài - Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

- Thành tích:

+ Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 7/1980 đến tháng 2/2020 là 39 năm, 05 tháng.

+ Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng (Thường vụ Tỉnh ủy) là 10 năm 03 tháng (Từ tháng 8/2009 đến 12/2009 Tỉnh uỷ viên Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Từ tháng 12/2009 đến 9/2018 Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Từ tháng 10/2018 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh).

+ Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng (Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã, Phó vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương) là 18 năm 03 tháng (Từ tháng 12/2000 đến 9/2001 Tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Từ tháng 10/2001 đến 01/2005 Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Méo Vạc, tỉnh Hà Giang; Từ tháng 02/2005 đến 7/2009 Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Từ tháng 8/2009 đến 12/2009 Tỉnh uỷ viên Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Từ tháng 12/2009 đến 9/2018 Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Từ tháng 10/2018 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh).

2. Ông Hoàng Đức Tiến - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Thành tích:

+ Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 10/9/1978 đến tháng 2/2020 là 41 năm, 8 tháng.

+ Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 16 năm 9 tháng (Từ tháng 6/2003 đến 4/2008 Tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện ủy Yên Minh; từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2013 Tỉnh uỷ viên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; từ tháng 8/ 2013 đến nay Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

 

B. KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT : 02 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

- Thành tích:

+ Đã được tặng Huân chương Lao động hạng N hì (QĐ số 1768/QĐ-CTN ngày 18/8/2015).

+ Từ năm 2015- 2019 l iên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 01 Bằng khen tỉnh).

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 04 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang ( được công nhận tại Q Đ số 09 ngày 19/01/2017)

+ S áng kiến 2: Quyết định số 1302/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về việc quản lý, khai thác vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh ( được công nhận tại Q Đ số 02 ngà y 23/01/2018).

+ S áng kiến 3 : Xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Chương trình số 41-Ctr/TU, ngày 25/5/2018) ( được công nhận tại Q Đ số 89 ngà y 18/4/2019).

+ S áng kiến 4 : Xây dựng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Chương trình số 41-Ctr/TU, ngày 25/5/2018) ( được công nhận tại Quyết định số 89 ngà y 18/4/2019).

2.  Ông Nguyễn Thành Công - Phó Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

-  Thành tích:

+ Đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhì (QĐ số 1768/QĐ-CTN ngày 18/8/2015 ).

+ Từ năm 2015- 2019 l iên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 02 Bằng khen tỉnh.

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 04 sáng kiến

            + Sáng kiến 1: Chỉ thị số 2124/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 ( được công nhận tại số 09 ngày 19/01/2017)

            + S áng kiến 2: Hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, được ban hành tại Hướng dẫn số 05/HD-HĐTĐKT ngày 19/4/2017 của Hội đồng TĐKT tỉnh về hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 ( được công nhận tại Q Đ số 02 ngà y 23/01/2018).

            + S áng kiến 3 : Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh giai đoạn 2018-2020 ( được công nhận tại Q Đ số 89 ngà y 18/4/2019).

          + S áng kiến 4 : Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh ( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận)

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 0 3 cá nhân

1 . Ông Nguyễn Văn Thơi - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Thành tích : :

+ Đã được tặng HCLĐ hạng 3 (QĐ số 1044/QĐ-CTN ngày 08/7/2011).

+ Năm 201 1 -201 9 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Năm 2011, 2017: đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (QĐ số 573 ngày 11/4/2012, số 734 ngày 20/4/2018)

+ Năm 2013-2015: được UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen ( QĐ số 1594 ngày 30/09/2013, số 359 ngày 04/3/2014, số 651 ngày 13/4/2016).

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 03 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: Tham mưu xây dựng Đề án thành lập phòng Thông tin - Dân nguyện trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (được công nhận tại số 02, ngày 08/03/2011)

+ Sáng kiến 2: Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 (được công nhận tại Quyết định số 02 ngày 23/01/2018 ). 

+ Sáng kiến 3: Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 ban hành chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (được công nhận tại QĐ số 89 , ngày 18/04/2019 ). 

2. Bà Nguyễn Thị Kiều Yên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Thành tích :

+ Đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba (QĐ số 1 827/ QĐ/CTN ngày 31/7/ 201 4 ).

+ Từ Năm 201 4 - 201 9 l iên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(06 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh;01 lần Bằng khen tỉnh

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 03 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: Tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức xã hội, nhóm cộng đồng và các cơ quan chính quyền, đoàn thể để thúc đẩy sự tham gia và bổ sung Bộ luật dân sự và nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền trong thực hiện luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân ” ( được công nhận tại Q Đ số 01 , ngày 5 / 01 /201 6 ).

+ Sáng kiến 2: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2011-2016 ” ( được công nhận tại Q Đ số 09 , ngày 19 / 01 /201 7 ).

+ Sáng kiến 3: Tham mưu xây dựng kế hoạch số 331/KH/TU, ngày 5/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/ 0 1/2018 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới ” ( được công nhận tại số 89 , ngày 18/4/2019 18).

3. Ông Hoàng Đình Phới - Bí thư Huyện ủy Quản Bạ

- Thành tích :

+ Đã được HCLĐ hạng Ba (Quyết định số 3538/QĐ-CTN ngày 31/12/2014);

+ 05 năm (2015-2019) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 04 lần Bằng khen của UBND tỉnh).

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 03 sáng kiến

+ S áng kiến 1 : Những giải pháp thực hiện các quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang thực hiện tại NQ 147/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 (được công nhận t ại số 0 1 /QĐ-HĐSK , ngày 05 /01/201 6).

+ S áng kiến 2 : “Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong nhân dân về chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, nạn tự tử và bài trừ các hủ tục trong đồng bào cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quản Bạ” (đang xin ý kiến Hội đồng công nhận).

+ S áng kiến 3 : Đề án nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, của huyện về phát triển KT - XH, xây dựng NTM và chống tư tưởng bảo thủ, bằng lòng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Quản Bạ, giai đoạn  2019-2024 (đang đề nghị Hội đồng xét công nhận).

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA : 10 cá nhân

1. Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Banh Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, khóa XIV

- Thành tích:

+ Đã được tặng Bằng khen của TTCP Năm 2014 (QĐ số 701/QĐ-TTg ngày 21/5/2015).

+ Từ năm 2015 - 2019 l iên tục HTXS nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở).

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

            + Sáng kiến 1: Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ( được công nhận tại Q Đ số 3635 , ngày 08/11/2019)

            + S áng kiến 2: Xây dựng Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương, mức độ 3,4 ( được công nhận tại Q Đ số 174 , ngà y 15/01/2020 ) .

2. Ông Hoàng Kim Lưu - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

- Thành tích:

+ Đã được tặng Bằng khen của TTCP Năm 2013 (QĐ số 916/QĐ-TTg ngày 17/7/2012).

+ Từ năm 2012-2019 l iên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (08 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 05 Bằng khen tỉnh.

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ( được công nhận tại Q Đ số 09 , ngày 19/01/2017 ).

+ Sáng kiến 2: Đề án s áp nhập văn phòng các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy ( được công nhận tại Q Đ số 89 , ngà y 18/4/2019 ).

3. Ông Bàn Ngọc Tấn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Thành tích:

+ Đã được tặng Bằng khen của TTCP Năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).

+ Từ năm 2014- 2019 l iên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (06 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở) ; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh ; 05 Bằng khen tỉnh.

- S áng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+                Sáng kiến 1: Xây dựng Quy trình kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( được công nhận tại Q Đ s 04 ngà y 28/01/2015 ).

         + S áng kiến 2: Xây dựng Chương trình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận )

4. Bà Lê Thị Thủy - Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính

- Thành tích :

+ Đ ã được Tặng Bằng khen của TTCP năm 2013 (Q Đ số 8 70 /QĐ-TTg ngày 05 / 6 /201 3 ).

+ Từ năm 2013 - 2019: liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở);01 Bằng khen tỉnh, 01 Bằng khen Bộ Tài chính

- S áng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1 : Tham mưu  xây dựng Quyết định số 2958/2013/QĐ - UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được công nhân tại Q Đ số 0 4 , ngày 2 8 /01/201 5 ).

+ Sáng kiến 2 : Tham mưu ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa tỉnh Hà Giang (được công nhận tại Q Đ số 89 , ngày 18 / 4 /201 9 ).

5 . Ông Trần Hữu Khuynh - Chánh Thanh tra Sở Tài chính

- Thành tích :

+ Đ ã được tặng Bằng khen của TTCP năm 2013 (QĐ số 8 70 /QĐ-TTg ngày 5 / 6 /201 3 ).

+ Từ năm 2013 - 2019 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

+ Năm 2018: đạt danh hiệu Chiến sĩ TĐCT (QĐ số 1017 ngày 24/5/2019)

- S áng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1 : Quyết định số 2434/2013/NQ-UBND ngày 30/01/2013 về quy định  giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh (được công nhận tại Quyết định số 04, ngày 28 / 01 /201 5 ).

+ Sáng kiến 2 : Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” trên địa bàn tỉnh (được công nhận tại Q Đ số 89, ngày 1 8 / 4 /201 9 ).

6. Ông Triệu Quốc Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Thành tích:

+ Đã được Bằng khen của TTCP năm 2013 (QĐ số 668/QĐ-TTg ngày 02/5/2013).

+ Từ Năm 2013 - 2018 liên tục HTXSNV (07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 01 Bằng khen tỉnh; 03 Bằng khen UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1:   Đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ công chức của tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (được công nhận tại Quyết định số 09, ngày 19/01/2017) .

+ Sáng kiến 2: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc n âng cao chất lượng hoạt động của mô hình Hội nghệ nhân dân gian đối với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số ( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận )

7. Ông Nguyễn Chí Thâm - Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ

- Thành tích:

+ Đã đ ược tặng B ằng khen của TTCP tại Q uyết định số 819/QĐ-CTN ngày 29/5/2014;

+ 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( 05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở ;     04 Bằng khen UBND tỉnh; 01 Bằng khen của T TCP về chuyên đề XD NTM năm 2019) .

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến.

+ Sáng kiến 1: “Những giải pháp phát triển nâng cao giá trị sản phẩm Hồng không hạt Quản Bạ giai đoạn 2015-2020 được công nh ận tại Q uyết định  số 01/QĐ-HĐSK, ngày 05/01/2016.

+ S áng kiến 2 : “Đề án quy tụ các hộ dân sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung các thôn bản, gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 ” ( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận)

8. Ông Hoàng Nhị Sơn - Bí thư Huyện ủy Xín Mần

- Thành tích:

+ Đã đ ược tặng B ằng khen của TTCP tại Q uyết định số 819/QĐ-CTN ngày 29/5/2014;

+ 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( 05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở ;   04 Bằng khen của UBND tỉnh và 02 Bằng khen của các Bộ ) .

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: “Những giải pháp tham mưu xây d ựng đề án thành l ập vườn Q uốc gia Du Gi à, cao nguyên đá Đ ồng Văn, tỉnh H à Giang” công nhận t ại Q uyết định số 01/QĐ-HĐSK, ngày 05/01/2016.

+ S áng kiến 2 : “Ứng dung khoa học công nghệ phát triển cây mướp đắng rừng theo chuỗi giái trị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận)

9. Ông Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần

- Thành tích :

+ Đ ã được tặng Bằng khen của TTCP năm 2015 (QĐ số 1211 /QĐ-TTg ngày 30 / 7 /20 15 ).

+ Từ năm 2015 - 2019 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở); 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 01 lần Bằng khen tỉnh.

- S áng kiến cấp tỉnh: 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1 : Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 ( đ ược công nhận tại Q Đ số 0 8 , ngày 19 /01/201 7 ).

+ Sáng kiến 2 : Tham mưu đề xuất đổi mới phương pháp xây dựng và giao các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 ban hành theo QĐ số 2666/QĐ-UBND ( đ ược công nhận tại Q Đ số 89, ngày 1 8 / 4 /201 9 ).

10. Lê Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang

- Thành tích:

+ Đã được Bằng khen của TTCP tại Quyết định số 1211/QĐ-TTCP ngày 30/7/2015;

+ 05 năm ( 201 5 -201 9) tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm (05 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và được 0 3 Bằng khen của UBND tỉnh );

- Sáng kiến cấp tỉnh: Có 02 sáng kiến

+ Sáng kiến 1: Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Giang” được công nh n tại QĐ số 08/QĐ-HĐSK ngày 19/01/2017;

+ S áng kiến 2 : Đổi mới nâng cao chất lượng Kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 ( đang đề nghị Hội đồng xét công nhận) .

  I V . DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC: 01 cá nhân

1. Ông Dương Văn Tuấn - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

- Thành tích:

+ Năm 2013, 2018 đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và có sáng kiến đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh công nhận.

- Sáng kiến: Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ số 09/QĐ-HĐSK, ngày 19/01/2017 của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh).

            + Phạm vi ảnh hưởng: Có nhiều tỉnh, thành phố học tập

+ Hiệu quả áp dụng sáng kiến: Đ ược áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao , t rên cơ sở Nghị quyết số 04-NQ/TU, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU  với nội dung, nhiệm vụ cụ thể đến từng ngành, từng cấp. Sau gần 1 năm thực hiện, chỉ số CCHC tỉnh đã t ạo bước đột phá lớn, được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Bộ Nội vụ ghi nhận khi chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2016 đạt 73,31 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh/thành phố (tăng 28 bậc so với năm 2015); tiếp đó năm 2017 đạt 79,53 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh/thành phố (tăng 03 bậc so với năm 2016)… Sau 02 năm liền thăng hạng về chỉ số PAR INDEX, đã tạo được sự quan tâm của các tỉnh/thành phố trong cả nước, Sở Nội vụ nhiều tỉnh/thành phố đã liên hệ làm việc để học tập kinh nghiệm về CCHC như: TP Hồ Chí Minh năm 2016; Lai Châu, Thái Nguyên năm 2017; Bắc Kạn năm 2018; Đồng Tháp, Sóc Trăng năm 2019. Ban chỉ đạo CCHC của chính phủ và các tỉnh/thành phố học tập kinh nghiệm đều đánh giá rất cao Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh vì đây là sáng kiến hết sức thiết thực và bổ ích để các cấp ủy đảng tham gia lãnh chỉ đạo công tác CCHC tại địa phương.