Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khen thưởng

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
86/BTĐKT 28/07/2014
Công văn số 86/BTĐKT về việc giới thiệu và mời tham gia cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Hội đồng TĐKT tỉnh Hà Giang 
03/CTPH-CTTĐT-BTĐKT 21/07/2014
Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác Thi đua khen thưởng và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến
02/HD-TĐKT 05/12/2013
Hướng dẫn xét tặng Cờ Thi đua hàng năm trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang
03/HD-TĐKT 05/12/2013
Hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
04/HD-TĐKT 05/12/2013
Hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua xã hội hóa trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang
136/TĐKT 08/11/2013
V/v tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013
1286/QĐ-UBND 02/07/2013 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Giang
97 /KH-UBND 15/05/2013 Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2015
297/SNV-TĐKT 04/05/2013
V/v  đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác Thi đua khen thưởng
04/TB-HĐTĐKT 19/03/2013
V/v chuẩn y Trưởng khối, Phó Trưởng khối các khối giao ước thi đua của tỉnh - năm 2013