Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2020

(30/07/2020 14:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2020 tải tại đây​  7_BC_KTXH_T7_2020.pdf 7_SL_KTXH_T7_2020.pdf

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 06/2020

(26/06/2020 16:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2020 tải tại đây​  6_BC_KTXH_T6_2020.pdf 6_SL_KTXH_T6_2020.pdf​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2020

(02/06/2020 09:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2020 tải tại đây  5_BC_KTXH_T5_2020.pdf 5_SL_KTXH_T5_2020.pdf​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2020

(12/05/2020 09:15)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2020 tải tại đây  4_BC_KTXH_T4_2020.pdf ; 4_SL_KTXH_T4_2020.pdf​ ​ 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quí I năm 2020

(12/05/2020 09:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quí 1/2020 tải tại đây​  3_BC_KTXH_QI_2020.pdf 3_SL_KTXH_QI_2020.pdf​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 03/2020

(30/03/2020 08:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020 tải tại đây​  3_SL_KTXH_T3_2020.pdf​ ​​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020

(26/02/2020 15:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020 tải tại đây  2_BC_KTXH_T2_2020.pdf  và  2_SL_KTXH_T2_2020.pdf​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020

(06/02/2020 09:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020 tải tại đây  1_SL_KTXH_T1_2020.pdf ; 1_BC_KTXH_T1_2020.pdf​

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ước năm 2019

(25/12/2019 09:00)

Xem Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ước năm 2019 tải tại đây​​  So 12_BC_KTXH_Uoc_2019.pdf So 12_SL_KTXH_Uoc_2019.pdf​