Thông tin khen thưởng

In bài
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

08/07/2014 19:00

CTTĐT - Sáng ngày 08/7/2014, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị; tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cùng các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, tới dự có đồng chí Vương Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đàm Văn Bông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang.


Đồng chí Vương Mí Vàng phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo và quán triệt tinh thần Chỉ thị 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của công tác Thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện tốt những nội dung sau: 


1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.


2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.


3. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương.


4. Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công lao, thành tích, cống hiến trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Chủ động xem xét, khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Việt Nam, có nhiều thành tích trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.


5. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.


6. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.


7. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh thực hiện việc đưa vào chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng.


8. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương khẩn trương kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ Trung ương đến địa phương. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cần tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.


9. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.


10. Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.


Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; giới thiệu triển khai một số vấn đề, nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng thông qua ngày 16/11/2013 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013. Theo quy định, kể từ ngày Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực thi hành (01/6/2014), khi xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải xác định theo tiêu chí, điều kiện tiêu chuẩn đã được sửa đổi bổ sung.


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu về một số nội dung công tác khen thưởng trong Đảng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đồng chí Vương Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu tiếp thu quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị để tổ chức triển khai, thực hiện đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy

Tin khác

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 – Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc (26/02/2014 09:00)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 (25/12/2013 17:00)

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Khối thi đua giao ước 4 huyện phía Bắc tỉnh Hà Giang (31/07/2013 16:00)

Quang Bình tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2012 (30/11/2012 11:00)

xem tiếp