Thông tin khen thưởng

In bài
Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013

09/09/2014 16:00

CTTĐT - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Theo Thông tư có một số điểm quy định mới như sau:


Về nguyên tắc khen thưởng: Đối với cá nhân trong một năm chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng cấp Nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”; Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ chỉ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc cấp tỉnh quản lý khi Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương tiến hành phát động thi đua theo chuyên đề; Không khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân khi Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn….


Về danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Thông tư quy định tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương quy định nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.


Thông tư cũng quy định rõ: Bộ ban, ngành, tỉnh, Đoàn thể Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, tôn vinh và bố trí để các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” hoặc được khen tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước được trao đổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm trong phạm vi, địa bàn quản lý.


Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cho các hộ gia đình được giao cho Chủ tịch UBND các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy định tiêu chuẩn khen thưởng cho phù hợp.


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.


Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy

Tin khác

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (08/07/2014 19:00)

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 – Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc (26/02/2014 09:00)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 (25/12/2013 17:00)

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Khối thi đua giao ước 4 huyện phía Bắc tỉnh Hà Giang (31/07/2013 16:00)

Quang Bình tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2012 (30/11/2012 11:00)

xem tiếp