No title...
No title...
No title...
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 02/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 01/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm saoy-02.2323.nq638350497766278149.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement