No title...
No title...
No title...

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTĐT - Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua HĐND tỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; dự thảo Quyết định về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang để lấy ý kiến tham gia, góp ý.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội khóa 13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công văn số 3150/UBND-KTTH ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Căn cứ kết quả báo cáo, kết quả đề xuất của UBND các huyện, thành phố. Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua HĐND tỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; dự thảo Quyết định về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh và ban hành Quyết định của UBND tỉnh theo đúng quy định. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 13/11/2023, để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua, ban hành.

Sau thời hạn trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản, Sở Tài chính coi như các đơn vị nhất trí với dự thảo của Sở Tài chính.

Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1269
  • Trong tuần: 16 572
  • Tất cả: 61629