ỦY BAN NHÂN DÂN - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Đức Quý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Thị Minh Hạnh