Nội dung câu hỏiNăm 2016 do thực hiện tinh gọn bộ máy biên chế, UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định sáp nhập 02 Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc thành Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Khi đó tôi đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề, do sắp xếp lại tổ chức, tôi được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX, có phụ cấp chức vụ thấp hơn phụ cấp chức vụ cũ. Xin hỏi, tôi có được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không?
Người hỏiNguyễn Thị Minh Phượng
Điện thoại0915 876 018
Emailminhphuongdnmv@gmail.com
Địa chỉHuyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Ngày hỏi11/05/2017
Đã trả lờiNguyễn Văn Hiến
Chức vụPhó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày trả lời04/05/2017
Nội dung trả lời Trường hợp bà Nguyễn Thị Minh Phượng được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP như sau “Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng”​​

​​​