No title...
No title...
No title...
Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu y ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, điều hành công việc của y ban nhân dân, thành viên y ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22, Điều 121 Luật T chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác có liên quan.

Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Chủ tịch) phân công các Phó Ch tịch y ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của y ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể theo quy định (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này và điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định này).

2. Phân công rõ trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; mỗi ngành, lĩnh vực đều có Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo theo quy định.

3.   Các Phó Chủ tịch tham mưu giúp việc cho Chủ tịch và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công của các Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trong trường họp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau, thì Phó Chủ tịch trực tiếp chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

4.   Trong phạm vi lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch:

a)   Chỉ đạo, đôn đốc các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo quy định;

b)   Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan;

c)    Ch trì chỉ đạo, xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trong phạm vi lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền;

d)   Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực được phân công;

đ) Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch giao;

e)    Chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ công tác của mình được Chủ tịch phân công, ủy quyền trước pháp luật, trước y ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thành viên y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5.   Khi Chủ tịch vắng mặt do đi công tác tại các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước thì Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của y ban nhân dân tỉnh và trực tiếp xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch theo quy định. Trường hợp Phó Chủ tịch Thường trực cùng vắng mặt trong thời gian đó thì Chủ tịch ủy nhiệm một Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

6.    Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

7.    Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh lại việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn chung của y ban nhân dân tỉnh.

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh         

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Quy hoạch tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

-     Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính nhà nước, nội chính, thi đua, khen thưởng.

-      Tài chính, kế hoạch và đầu tư, xúc tiến đầu tư.

-     Tư pháp, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vấn đề về nhân quyền.

-     Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

-     Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách theo quy định.

-     Ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh; các báo cáo, tờ trình của y ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh, các bộ và cơ quan ngang bộ có liên quan.

-     Quan hệ phối hợp giữa y ban nhân dân tỉnh với Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê;

d) Trực tiếp làm cấp Trưởng đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng);

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp, ủy quyền hoặc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

2. Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh

a) Phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực y ban nhân dân tỉnh: Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của y ban nhân dân tỉnh và trực tiếp xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt do đi công tác tại các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước;

b) Giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của y ban nhân dân tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của y ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tài nguyên, môi trường, khoáng sản (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp, điện lực (bao gồm cả thủy điện), đảm bảo năng lượng và tiết kiệm năng lượng; thương mại - xuất, nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; khoa học và công nghệ; dân tộc; ngoại vụ.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025.

- Bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; viện trợ không hoàn lại nước ngoài; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Kinh tế tập thể và hợp tác xã; di dân, tái định cư; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp giữa y ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

c) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng xây dựng các vãn bản trình các cuộc họp của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định;

d) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh); Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Công ty Điện lực tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; các huyện: Quản Bạ, Bắc Quang, Vị Xuyên;

đ) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng);

e) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

3. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục, Đào tạo và dạy nghề, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; Thông tin và truyền thông, phát thanh và truyền hình; tôn giáo; thanh niên; bảo hiểm xã hội.

- Quản lý các tổ chức Hội đặc thù và các Hội khác trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đạo toàn diện mọi mặt hoạt động các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ Chương trình h trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh)\ Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo, quản lý Nhà nước về công tác thanh niên); các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các t chức Hội đặc thù, Quỹ xã hội, từ thiện và các hội khác trên địa bàn tỉnh; các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh. Theo dõi và chỉ đạo các ngành, đơn vị: Viễn thông Hà Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo việt, Bảo hiểm nhân thọ;

c) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ phối hợp giữa y ban nhân dân tỉnh với y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

d) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng);

đ) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

4. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giao thông vận tải; xây dựng; công tác hải quan, thuế, kho bạc, tín dụng ngân hàng và các loại Quỹ thuộc lĩnh vực ngân hàng, tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Khu kinh tế; khu, cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh; các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ do y ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; các huyện: Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Theo dõi và chỉ đạo các ngành, đơn vị: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh;

 c) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng);

 d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chú tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

 Tổ chức thực hiện

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

 2. Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1475
  • Trong tuần: 16 778
  • Tất cả: 61835