Triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

(22/09/2016 17:00)

CTTĐT - Nhằm thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ngày 16/9/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Quyết định của UBND tỉnh về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

(20/09/2016 14:00)

​ CTTĐT - Ngày 8/9/2016, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin

(31/05/2016 10:00)

CTTĐT - Để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển CNTT theo các mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần thiết phải có thêm các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam. Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh

(07/04/2016 09:00)

​ CTTĐT - Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 06/2016/QĐ-UBND Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang về m ột số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang

(21/03/2016 14:00)

CTTĐT - Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh

(12/01/2016 10:00)

CTTĐT - Ngày 10/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(15/12/2015 14:00)

​ CTTĐT - Ngày 10/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết 30a áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

(15/06/2014 17:00)

​ CTTĐT - Ngày 13/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết 30a áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, các mức hỗ trợ nêu tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Sửa đổi một số điều Quyết định 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 về chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo chế độ chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(15/05/2013 18:00)

CTTĐT - Ngày 12/5/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 934/2013 / -UB ND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Quyết định số 2748/2012/QĐ-UBND quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(15/12/2012 11:00)

CTTĐT - Ngày 11/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2748/2012/QĐ-UBND quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Một số chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

(16/07/2012 16:00)

Chính sách ưu đãi đầu tư được thực hiện theo Luật đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang: