Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(12/02/2016 15:00)

​ CTTĐT - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính   phủ phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 02/02/2016 có quan điểm phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước thời kỳ 2011-2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch vùng thủ đô và thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, tạo động lực phát triển để sớm thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước…

Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(12/11/2015 16:00)

​CTTĐT- Đa dạng sinh học có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi địa phương, mỗi Quốc gia và vùng lãnh thổ. Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống, sự thịnh vượng và bền vững của loài người trên trái đất. Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(29/07/2014 15:00)

CTTĐT - Ngày 11/7/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh đã Ban hành Nghị quyết số 123/NQ-HĐND, thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.