Uỷ Ban dân số gia đình và trẻ em


25/10/2012 12:00

UỶ BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

 

I. Chức năng:

 

  Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hà Giang   có chức năng tổ chức phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp, các đoàn thể để tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân số, gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Uỷ ban Quốc gia Dân số- KHH gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam về chuyên môn nghiệp vụ.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1 - Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của Nhà nước về công tác dân số và công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo định hướng của Tỉnh, Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Hà Giang chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh có liên quan xây dựng mục tiêu, chương trình hành động, kế hoạch phát triển dân số trong   các thành phần dân cư và thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn trình UBND tỉnh xét duyệt đồng thời triển khai, hướng dãn tổ chức thực hiện các nội dung của mục tiêu, chương trình, kế hoạch và dự án đã được duyệt.

 

2.Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá xây dựng trình UBND tỉnh kế hoạch tài chính đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc trẻ em của tỉnh (ngoài phần tài chính do các chương trình Quốc gia đảm bảo); Theo dõi kiểm tra và quản lý toàn bộ kế hoạch tài chính đã đã Tỉnh cấp: Bao gồm các nguồn ngân sách do trung ương, địa phương và các dự án viện trợ nước ngoài cấp, đồng thời chịu trách nhiệm thanh quyết toán các nguồn tài chính trên theo quy định của cấp trên.

 

3. Nghiên cứu để xuất với UNBD tỉnh xem xét hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền cụ thể hoá một số chế độ chính sách mang tính đặc thù để khuyến khích phong trào, nhằm thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở tỉnh. Việc cụ thể hoá ở các chính sách, chế độ không được trái với quy định của Nhà nước.

 

4. Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức   xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức   về dân số, kế hoạch hoá gia đình, luật và các chính sách về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tiến hành đồng bộ các giải pháp về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và từng người dân của tỉnh một hiệu quả nhất. Đồng thời vận động xã hội và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho các mục tiêu dân số, gia đình và trẻ em.

 

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, luật pháp của nhà nước về dân số gia đình và trẻ em của tỉnh, Phối hợp với các đơn vị thành viên thực hiện công tác thanh tra giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em ở Hà Giang.

 

6. Quản lý chỉ đạo chặt chẽ mạng lưới cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em; Quản lý tổ chức, cán bộ công chức và viên chức của cơ quan theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

 

7.Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo kế hoạch của cấp trên.

 

8. Tổ chức thu thập, xử lý, lưu trữ và phổ biến thông tin về dân số, kế hoạch hoá gia đình, về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em để phục vụ cho chăm sóc và bảo vệ trẻ em của tỉnh và cả nước.

 

9 - Phối hợp với cơ quan hữu quan trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình và thực hiện chăm sóc trẻ em của tỉnh theo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước cấp trên.

 

10 - Chi đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em các quận, huyện.