Kho Bạc nhà nước


22/02/2011 13:00

 

Địa chỉ: Số 388A- Đường Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang

Số điện thoại : 02193.866.626   - Fax : 02193.866.412

Email: kbnnhagiang@vst.gov.vn

  

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC :
- Giám đốc:
Họ tên : Hoàng Văn Hạ
Số điện thoại : 02193866404 - DĐ : 0977.086.686
Fax: 02193.866.412
Email : hoangvanha_hgi@yahoo.com.vn
Ảnh :
- Phó Giám đốc:
Họ tên : Hoàng Xuân Chự
Số điện thoại : 02193866625 -   DĐ: 0912.9225.541
Fax: 02193.866.412
Email : chuhx@vst.gov.vn
Ảnh :
- Phó Giám đốc:
Họ tên :  Lê Trùng Khánh
Số điện thoại :                      – DĐ: 
Fax: 
Email : 
Ảnh
II. CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ:
A. Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Vị trí và chức năng:
 Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực  hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
2. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán, kế toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức huy động vốn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
5. Quản lý, điều hoà tồn ngân quỹ Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước; thực hiện tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương theo quy định của Bộ Tài chính.
6. Quản lý quỹ ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác được giao quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
7. Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.
8. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ  giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
        Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán liên Kho bạc tại địa bàn tỉnh.
9. Thực hiện công tác hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định. Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
  Quyết toán các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trên toàn địa bàn.  
11. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
12. Tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.
13. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.
14. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
15. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
17. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước.  
18. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.
20. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có quyền:
a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 
B. Các phòng chuyên môn:
Nhiệm vụ:
1. Phòng Tổng hợp :
1. 2. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a)   Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của KBNN tỉnh; là đầu mối đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của KBNN tỉnh;
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; là đầu mối đôn đốc thức hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định;
c) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra KBNN các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (KBNN huyện) trực thuộc về việc thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính, quản lý ngân quỹ, thống kê tổng hợp, huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển;
d) Tham gia với các đơn vị có liên quan về các đề án, chính sách, chế độ liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; tham gia ý kiến về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tài chính của địa phương;
đ) Xây dựng định mức tồn ngân quỹ và tổ chức quản lý, điều hoà ngân quỹ tại KBNN tỉnh theo quy định.
1.2. Tổ chức thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ: lập kế hoạch, thông tin tuyên truyền, lập kế hoạch ấn chỉ, điều phối ấn chỉ phục vụ công tác phát hành; tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ.
Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án phát hành các loại trái phiếu chính quyền địa phương khi được giao.
1.3. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản do KBNN tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của KBNN tỉnh; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi đối với các văn bản không phù hợp quy định; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại KBNN tỉnh.
1.4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
1.5. Thẩm định về mặt pháp lý nội dung các dự thảo văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách do KBNN tỉnh ban hành và tham gia dự thảo hướng dẫn cơ chế, chính sách do KBNN và các cơ quan khác lấy ý kiến.
1.6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê các lĩnh vực hoạt động KBNN; tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu về tình hình thu, chi NSNN, các hoạt động nghiệp vụ của KBNN tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
2. Phòng Kế toán Nhà nước:
2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán nhà nước, công tác thanh toán theo quy định đối với các đơn vị trực thuộc;
b) Tham gia ý kiến xây dựng chế độ kế toán nhà nước;
c) Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước: thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN tỉnh quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật;
d) Tập trung và hạch toán các khoản thu NSNN tại KBNN tỉnh cho các cấp ngân sách theo quy định;
đ) Kiểm soát chi NSNN đối với các khoản chi thường xuyên của NSNN theo quy định;
e) Tổ chức thực hiện công tác thanh toán tại KBNN tỉnh:
- Mở và quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tỉnh tại ngân hàng theo chế độ quy định; thực hiện công tác thanh toán qua ngân hàng;
- Thực hiện công tác thanh toán liên kho bạc; kiểm soát, đối chiếu, tổng hợp và quyết toán thanh toán liên kho bạc theo chế độ quy định.
g) Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN tỉnh.
2.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
2.3. Trực tiếp thực hiện công tác phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.
2.4. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số liệu về thu, chi NSNN qua KBNN tỉnh.
Quyết toán thu, chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ của KBNN tỉnh theo quy định.
2.5. Thực hiện công tác thông tin, điện báo; báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo kế toán và báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực kế toán theo chế độ quy định.
2.6. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu định kỳ số dư tài khoản của các đơn vị giao dịch mở tại KBNN tỉnh, tài khoản tiền gửi của KBNN tỉnh mở tại ngân hàng.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
3. Phòng Kiểm soát chi NSNN:
3.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý đối với các đơn vị trực thuộc;
b) Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về cơ chế kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý.
3.2. Trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý tại KBNN tỉnh.
3.3. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
3.4. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý với KBNN, cơ quan tài chính địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.
3.5. Xác nhận số thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo quy định do phòng Kiểm soát chi NSNN trực tiếp kiểm soát, thanh toán.
3.6. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác của KBNN huyện trực thuộc.
3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
4. Phòng Tin học:
4.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn và kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị trực thuộc;
b) Quản lý, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học tại KBNN tỉnh và KBNN huyện trực thuộc;
c) Quản trị, vận hành mạng máy tính KBNN trên địa bàn đảm bảo an toàn hệ thống và dữ liệu;
d) Quản trị mạng và duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tỉnh trong hoạt động của mạng truyền thông Bộ Tài chính; quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hợp nhất của Bộ Tài chính đặt tại KBNN;
đ) Quản lý cơ sở dữ liệu; lưu trữ và bảo quản các thông tin nghiệp vụ của KBNN tỉnh. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chế độ quản lý, bảo quản thiết bị tin học, chế độ bảo mật của hệ thống.
4.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
4.3. Phối hợp với các phòng chức năng triển khai các chương trình ứng dụng áp dụng thống nhất trong hệ thống theo chỉ đạo và hướng dẫn của KBNN. nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình ứng dụng tin học có tính chất đặc thù của KBNN tỉnh theo quy định của KBNN.
4.4. Phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, phân phối vật tư, phụ tùng thay thế và các trang thiết bị tin học cho KBNN tỉnh và KBNN huyện trực thuộc theo chế độ quy định.
4.5. Thực hiện chế độ báo cáo tin học.
4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
5. Phòng Kho quỹ:
5.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ quản lý tiền mặt, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý và quản lý an toàn kho quỹ đối với KBNN huyện trực thuộc theo chế độ quy định;
b) Bảo quản an toàn tiền mặt, ấn chỉ đặc biệt và tài sản quý, các tài sản tạm thu, tạm giữ, tạm gửi và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền tại KBNN tỉnh;
c) Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chi trả các tài sản tạm thu, tạm giữ, tạm gửi do KBNN tỉnh quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
d) Phối hợp với cơ quan công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh và an toàn tài sản tại KBNN tỉnh và KBNN huyện trực thuộc;
e) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ tại KBNN tỉnh.
5.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
5.3. Trực tiếp giao dịch thu, chi tiền mặt; quản lý kho, quỹ tại KBNN tỉnh.
5.4. Tổ chức thực hiện việc vận chuyển tiền mặt, ấn chỉ đặc biệt và tài sản quý theo lệnh của cấp có thẩm quyền.
5.5. Thống kê, tổng hợp và báo cáo các mặt hoạt động nghiệp vụ kho, quỹ theo chế độ quy định.
5.6. Phối hợp với các phòng liên quan kịp thời làm rõ nguyên nhân các vụ thừa, thiếu, mất tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý trong kho, quỹ tại KBNN tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc; đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý.
5.7. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc KBNN tỉnh việc trang cấp các thiết bị vật tư kỹ thuật chuyên dùng cho kho tiền và việc kiểm nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, ấn chỉ đặc biệt và tài sản quý đối với KBNN tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
5.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
6. Phòng Thanh tra:
6.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Xây dựng kế hoạch và nội dung thanh tra, kiểm toán nội bộ, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với KBNN huyện trực thuộc và tại KBNN tỉnh theo hướng dẫn của KBNN; hướng dẫn KBNN các huyện trực thuộc, các phòng thuộc KBNN tỉnh thực hiện tự kiểm tra;
b) Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về lĩnh vực công tác được giao;
c) Tham gia với Thanh tra KBNN và các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra các đơn vị KBNN và các cơ quan khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật tại KBNN tỉnh.
6.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
6.3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ thường xuyên và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN tỉnh theo kế hoạch được duyệt.
6.4. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đề xuất sửa đổi các quy định, quy trình nghiệp vụ KBNN.
6.5. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN tỉnh; là đầu mối giúp Giám đốc KBNN tỉnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
6.6. Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn theo quy định.
6.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
7. Phòng Tổ chức cán bộ:
7.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với các phòng thuộc KBNN tỉnh và KBNN huyện trực thuộc theo chế độ quy định;
b) Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
c) Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của KBNN tỉnh; lập kế hoạch và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sắp xếp cơ cấu tổ chức, thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các tổ chức thuộc và trực thuộc KBNN tỉnh;
d) Thực hiện công tác quản lý cán bộ: quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức và lao động hợp đồng thuộc diện KBNN tỉnh quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với các trường hợp do KBNN hoặc Bộ Tài chính quản lý;
đ) Phối hợp với các phòng liên quan và Giám đốc KBNN huyện trực thuộc nghiên cứu, đề xuất việc bố trí, sắp xếp công chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN tỉnh phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn;
e) Quản lý chỉ tiêu biên chế, lao động và quỹ tiền lương; thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quản lý thẻ công chức KBNN theo phân cấp;
g) Lập kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn và hàng năm của KBNN tỉnh, cử công chức   thuộc diện KBNN tỉnh quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
7.3. Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KBNN tỉnh; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KBNN tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng hợp và xét duyệt kết quả thi đua của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN tỉnh.
7.4. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ KBNN tỉnh.
7.5. Quản lý hồ sơ công chức và lao động hợp đồng theo quy định.
7.6. Tổng hợp các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và thi đua khen thưởng theo quy định.
7.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
8. Phòng Tài vụ:
8.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính nội bộ tại KBNN huyện trực thuộc theo chế độ quy định;
b) Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về chế độ quản lý tài chính nội bộ;
c) Hướng dẫn KBNN huyện trực thuộc lập dự toán hàng năm theo quy định; xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi hàng năm của KBNN tỉnh để báo cáo KBNN; phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
8.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
8.3. Thực hiện công tác kế toán các khoản kinh phí do KBNN cấp và các nguồn kinh phí khác theo chế độ quy định.
8.4. Tổng hợp quyết toán kinh phí nội bộ của KBNN tỉnh; quyết toán tình hình sử dụng các khoản kinh phí do KBNN cấp và các nguồn kinh phí khác theo chế độ quy định.
8.5. Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính nội bộ tại văn phòng KBNN tỉnh: thực hiện thanh toán các khoản chi đầu tư XDCB, chi mua sắm tài sản và các khoản chi thường xuyên của văn phòng KBNN tỉnh theo chế độ quy định; tổ chức hạch toán kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán kinh phí nội bộ của văn phòng KBNN tỉnh theo chế độ quy định; quyết toán tình hình sử dụng các khoản kinh phí theo chế độ quy định.
8.6. Thực hiện công tác kế toán tài sản, tham gia kiểm kê tài sản tại văn phòng KBNN tỉnh.  
8.7. Phối hợp với phòng Kho quỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý ấn chỉ đặc biệt theo quy định.
8.8. Thống kê, tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính nội bộ KBNN tỉnh theo chế độ quy định.
8.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
9. Phòng Hành chính – Quản trị
9.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý đầu tư XDCB nội bộ, công tác quản lý tài sản, công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, công tác bảo vệ tại các đơn vị trực thuộc theo chế độ quy định;
b) Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về các lĩnh vực công tác được giao;
c) Về công tác quản lý đầu tư XDCB nội bộ:
- Hướng dẫn KBNN huyện trực thuộc lập quy hoạch, kế hoạch XDCB nội bộ dài hạn, hàng năm; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch XDCB nội bộ dài hạn, hàng năm của KBNN tỉnh trình KBNN phê duyệt;
- Thực hiện thẩm tra hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, kế hoạch và kết quả đấu thầu; quyết toán các dự án đầu tư do KBNN tỉnh làm chủ đầu tư theo quy định trình cấp có thẩm quyền;
- Thực hiện quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng dự án đầu tư theo quy định.   
- Lập hồ sơ thanh toán cho dự án đầu tư theo chế độ quy định, chuyển cho phòng Tài vụ để làm thủ tục thanh toán theo quy trình thanh toán vốn đầu tư;
- Lập quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thực hiện công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm, công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về đầu tư XDCB nội bộ tại KBNN tỉnh.
d) Về công tác quản lý tài sản:
- Hướng dẫn KBNN huyện trực thuộc lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản (bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ…); xây dựng và tổng hợp kế hoạch của toàn tỉnh trình KBNN phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động của KBNN tỉnh theo quy định về phân cấp của Bộ Tài chính và KBNN;
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện điều động và thanh lý tài sản phục vụ hoạt động của KBNN tỉnh theo quy định về phân cấp của Bộ Tài chính và KBNN;
- Tổ chức quản lý tài sản KBNN tỉnh theo tiêu chuẩn, định mức đã quy định;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý tài sản của KBNN tỉnh.
9.2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
9.3. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu tại KBNN tỉnh.
9.4. Thực hiện công tác hành chính, quản trị tại KBNN tỉnh: xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy cơ quan, nội quy phòng cháy, chữa cháy; quản lý công tác trật tự, nội vụ và văn minh, văn hoá công sở; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ; quản lý và điều hành đội xe ô tô và các công tác hành chính quản trị khác.
9.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
10. Phòng Giao dịch:
10.1. Quản lý quỹ ngân sách cấp thành phố, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh lỵ và các quỹ tài chính khác được giao quản lý.
a) Tập trung các khoản thu NSNN cấp thành phố, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh lỵ, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách;
b) Thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN, bao gồm các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN các cấp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác được giao quản lý đối với các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản tại phòng Giao dịch.
10.2. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán theo quy định:
a) Mở và quản lý tài khoản tại KBNN tỉnh và ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định;
b) Hướng dẫn các đơn vị trong việc mở và sử dụng tài khoản tại phòng Giao dịch;
c) Thực hiện thanh toán liên kho bạc trong hệ thống KBNN.
10.3. Thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính được giao quản lý , các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật.
10.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.
10.5. Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu về thu, chi NSNN qua phòng Giao dịch.
10.6. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo chế độ áp dụng cho KBNN huyện.
10.7. Thực hiện quyết toán các hoạt động nghiệp vụ KBNN theo quy định.
10.8. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, con dấu do phòng Giao dịch quản lý theo quy định.
10.9.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
Quyền hạn của các phòng thuộc KBNN tỉnh:
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao .
2 . Yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình, cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác nghiệp vụ chuyên môn được giao.
3. Ký thừa lệnh các văn bản hướng dẫn, giải thích, tổ chức thực hiện các nội dung quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao theo phân công, phân cấp của Giám đốc KBNN tỉnh.
C. Kho bạc Nhà nước cấp huyện:
I. Vị trí và chức năng:
Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (KBNN huyện) là tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
KBNN huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
KBNN huyện có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3. Quản lý quỹ ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện.
4. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.
5. Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chế độ quy định.
6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại KBNN huyện.
7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện.
8. Mở, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.
9. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện.
10. Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước: hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật; xác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN huyện.
11. Thực hiện công tác điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện.
12. Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.
13. Thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.
14. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại KBNN huyện theo quy định.
15. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động KBNN; Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.
16. Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện theo quy định.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.
III. Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ nghiệp vụ thuộc KBNN huyện:
1. Tổ Tổng hợp-Hành chính:
1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chủ trì đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của KBNN huyện;
b) Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc triển khai công tác phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ;
c) Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chế độ quy định;
d) Thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo sự phân công của KBNN tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ, đột xuất cho KBNN tỉnh, cơ quan tài chính địa phương và các cơ quan có thẩm quyền;
đ) Thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao quản lý;   
e) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; là đầu mối đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định.
1.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch được phê duyệt.
1.3. Tổng hợp, phân tích tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê thu, chi NSNN, kết quả phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ theo quy định.
1.4. Thực hiện công tác thống kê các hoạt động nghiệp vụ KBNN theo quy định; tổng hợp báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.
1.5. Phối hợp với phòng (tổ) Kế toán trong việc xác nhận số thanh toán vốn dầu tư cho dự án do phòng (tổ) Tổng hợp-Hành chính trực tiếp kiểm soát, thanh toán.
1.6. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.
1.7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị: quản lý tài sản, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, bảo vệ tại KBNN huyện.
1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.
2. Tổ Kế toán:
2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:
a) Tập trung các khoản thu NSNN trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách;
b) Kiểm soát các khoản chi thường xuyên của NSNN theo quy định;
c) Thực hiện công tác hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật; thống kê, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện;
d) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện;
đ) Mở và quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại theo chế độ quy định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định;
e) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện;
g) Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện.
2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã được phê duyệt.
2.3. Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu về thu, chi NSNN qua KBNN huyện.
2.4. Thực hiện phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ.
2.5. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.
2.6. Thực hiện công tác thống kê, điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kế toán và báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực kế toán theo chế độ quy định.
2.7. Quản lý kinh phí nội bộ, thực hiện hạch toán kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng các khoản kinh phí do KBNN tỉnh cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.
3. Tổ Kho quỹ:
3.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:
a) Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; quản lý kho, quỹ tại KBNN huyện;
b) Bảo quản an toàn tiền mặt, ấn chỉ có giá, ấn chỉ đặc biệt do KBNN huyện quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ, tạm gửi và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
c) Tổ chức thực hiện việc vận chuyển tiền mặt, các giấy tờ có giá và ấn chỉ đặc biệt theo lệnh của cấp có thẩm quyền.
3.2. Thống kê, tổng hợp và báo cáo các mặt hoạt động nghiệp vụ kho, quỹ theo chế độ quy định.
3.3. Phối hợp với các bộ phận liên quan kịp thời làm rõ nguyên nhân các vụ thừa, thiếu, mất tiền, tài sản trong kho, quỹ tại đơn vị; đề xuất, kiến nghị với Giám đốc KBNN huyện các biện pháp xử lý.
3.4. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc KBNN huyện các biện pháp, trang bị phương tiện đảm bảo an toàn kho, quỹ.
3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.
4. Lãnh đạo KBNN huyện:
KBNN huyện có Giám đốc và Phó Giám đốc.
Giám đốc KBNN huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc KBNN tỉnh và trước pháp luật về: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức, lao động của đơn vị.
Phó Giám đốc KBNN huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.