No title...
No title...
No title...
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh tổ chức Phiên thảo luận tổ
Lượt xem: 160
CTTĐT - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáng ngày 07/12, Kỳ họp đã chia thành 04 Tổ thảo luận để các đại biểu dành nhiều thời gian tham gia phát biểu ý kiến vào các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì điều hành thảo luận tại Tổ số 1.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của chủ tọa Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào các nhóm Báo cáo của UBND tỉnh, của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh như: Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tình hình tài chính nhà nước năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2023; kết quả thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án, công trình năm 2022, 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Anh-tin-bai

 

Đại biểu Hà Thị Minh Hạnh phát biểu thảo luận Tổ số 1.

 Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào công tác kiện toàn một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành; công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, nhất là tuyển dụng giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh, Tin học; đề nghị tỉnh có cơ chế ưu đãi để thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh; xem xét việc quản lý và sử dụng biên chế, đặc biệt là việc xắp xếp cán bộ công chức cấp xã; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp; quan tâm đến công tác quản lý tài sản công, đặc biệt là tài sản công sau đầu tư; công tác tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số cơ quan, đơn vị kết quả thu hồi tài sản tham nhũng thấp; công tác tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chú trọng, chưa gắn việc tiếp công dân với giải thích, tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân dẫn đến công dân gửi đơn thư nhiều lần vượt cấp...Anh-tin-baiTổ thảo luận số 2.

Đối với các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh: Các đại biểu cũng đã tham gia, đóng góp ý kiến để làm nổi bật những kết quả đạt được của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong năm 2023; đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, trong thời gian tiếp theo.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14: Đa số các đại biểu tán thành việc thông qua các nghị quyết. Tuy nhiên để các nghị quyết ban hành chất lượng, đảm bảo, chất lượng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, tính khả thi của các dự thảo nghị quyết cho phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đề xuất các giải pháp để HĐND tỉnh xem xét, thông qua các Nghị quyết.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Tổ thảo luận số 3.

Đối với DựthảoNghị quyết quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phổ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đa số các đại biểu đồng tình nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đề nghị bổ sung thêm mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không có trình độ đào tạo hoặc có trình độ sơ cấp cho đầy đủ. Đề nghị cần  quy định cụ thể mức phụ cấp cho đối tượng này để thuận lợi cho công tác chi trả; đề nghị tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh thôn đội trưởng bằng mức phụ cấp của chức danh công an viên. Đề nghị bổ sung thêm mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không có trình độ đào tạo hoặc có trình độ sơ cấp cho đầy đủ. Đề nghị bổ sung thêm 01 nội dung trong dự thảo Nghị quyết như sau: “Những người đảm nhận các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật, được hưởng phụ cấp tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ”; đề nghị quy định hiệu lực của Nghị quyết từ 01/01/2024 để thuận lợi trong việc bố trí kinh phí thực hiện.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 4.

Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang.Đa số các đại biểu đồng tình nhất trí cao với thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 tỉnh Hà Giang. Các đại biểu đồng tình, nhất trí với thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ danh mục các dự án sử dụng vốn NSĐP đến năm 2024 đã quá thời hạn bố trí vốn (nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm) để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án khi không đáp ứng thời hạn nêu trên theo khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

Đối với vốn Chương trình MTQG: Sau khi được tỉnh giao kế hoạch, đề nghị HĐND các huyện, thành phố phân bổ kế hoạch vốn chi tiết đến từng danh mục dự án của các chương trình theo Nghị quyết số 21/2023/NĐ-CP ngày 12/10/2023 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 (Danh mục các dự án đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ).

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.Các đại biểu nhất trívới thẩm tra Ban KTNS đề nghị làm rõ vị trí xây dựng dự án nằm trong khu vực đã quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh, hệ thống đường giao thông và một phần dự án nằm trong hành lang tuyến đường dây 110 KV đấu nối nhà máy thuỷ điện Phong Quang đã được UBND tỉnh chấp thuận hướng tuyến tại văn bản 1389/UBND-KTTH ngày 10/5/2018 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 522/QĐ-BCT ngày 08/02/2018...

Buổi chiều, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT - TH Hà Giang. 
Lan Phương - Hồng Minh
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0