No title...
No title...
No title...
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 186
CGTĐT - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới trong hoạt động, phù hợp với thực tế, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với công tác thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp, Ban đã tập trung triển khai, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, đồng bộ một số giải pháp, tổ chức thành công 02 hội nghị thẩm tra, làm việc với các đơn vị và một số chủ đầu tư liên quan, trình HĐND tỉnh xem xét 05 báo cáo và 21 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. Cùng với đó, Ban làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, sở, ngành của tỉnh trong việc gửi các báo cáo, dự thảo nghị quyết đến HĐND tỉnh đúng thời hạn; nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các thành viên. Công tác khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra trước Kỳ họp được Ban triển khai có hiệu quả. Qua khảo sát thực tế các dự án, công trình đã giúp nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban, nêu được những vấn đề có tính bức xúc, cấp thiết của địa phương để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

ẢNH 1.jpg

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tham mưu cho HĐND tỉnh xem xét, thông qua 21/51 Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. Các Nghị quyết sau khi ban hành được UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan triển khai thuận lợi, sát thực tiễn, góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, Ban cũng làm tốt hoạt động thẩm tra giữa hai kỳ họp, chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 03 văn bản do UBND tỉnh trình, xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh là căn cứ để UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ban Kinh tế - Ngân sách Khảo sát Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang(1).jpg

Ban Kinh tế - Ngân sách Khảo sát Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang.

Hoạt động giám sát, khảo sát được đổi mới theo hướng lựa chọn nội dung là những vấn đề xã hội, cử tri quan tâm, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Chủ động khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chủ trì, tham mưu cho HĐND tỉnh hoàn thiện Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang” và Quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh “việc thực hiện chính sách pháp luật về các Dự án đầu tư ngoài Ngân sách giai đoạn từ 2017 đến tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Chủ trì, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành 02 cuộc giám sát theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội khoá XV: (1)“Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; (2) giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Tham gia thành viên đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2024”.

Qua giám sát, khảo sát Ban có những kiến nghị, đề xuất xác đáng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ như: Chủ động khảo sát, thu thập thông tin, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh; tổ chức hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề của ban về “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2018 đến nay”; chủ trì, tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoàn thành 02 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về các Dự án đầu tư ngoài Ngân sách giai đoạn từ 2017 đến tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thực hiện tiếp công dân quý III, quý IV theo kế hoạch; tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của Trung ương tổ chức; tiếp tục tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo của tỉnh và các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Đoàn công tác số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với Đảng bộ huyện Bắc Quang theo Quyết định số 1340-QĐ/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Ngọc Mai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0