Hoạt động của Sở, ban, ngành

In bài
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

12/01/2022 10:00

CTTĐT - Sáng 12/01, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.​

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khẩn trương phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp. Toàn ngành Nội vụ tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch Covid19; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ đã khắc phục khó 23 Cuộc điều tra được tổ chức theo hình thức trực tuyến, áp dụng toàn bộ công nghệ thông tin vào các khâu trong tổ chức điều tra.

Trong năm đã thực hiện nghiệm thu phiếu điều tra của 63 tỉnh, thành phố và tổng hợp kết quả sơ bộ ban đầu của cuộc điều tra cơ sở hành chính. 15 khăn, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Nội vụ.

Tại tỉnh Hà Giang, ngành Nội vụ đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm và cao nhất nước, đạt tỷ lệ 99,96%. Chỉ số CCHC ( PAR Index) thuộc nhóm B, vượt mục tiêu đề ra; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 10 bậc so với năm 2019; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ( PAPI) đứng đầu nhóm 3, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2019. Kịp thời phát động các phong trào thi đua với tiêu chí rõ ràng, cụ thể, khơi dậy tinh thần khát vọng “Vì Hà Giang phát triển” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc đề xuất với BTV Tỉnh ủy đánh giá thận trọng và kết thúc Đề án 07 về tri thức trẻ đã góp phần giảm áp lực trong bố trí công việc…

Kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, năm 2022 Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành. Trong đó đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như:

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030.

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022 (11/01/2022 08:10)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2022 (11/01/2022 08:00)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát các sở, ngành liên quan (10/01/2022 20:00)

Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2022 (10/01/2022 18:00)

Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (07/01/2022 08:00)

xem tiếp