"Dân vận khéo", "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Kim Ngọc

(28/06/2017 10:00)

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả tại xã Kim Ngọc (Bắc Quang). Chính điều này đã và đang góp phần quan trọng tạo diện mạo mới nơi cửa ngõ vùng Tiểu khu Trọng Con.

Người đứng đầu nêu gương làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm

(18/05/2017 15:00)

Tháng 3/1961, khi lên thăm Hà Giang, Hồ Chủ tịch đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà “Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; cán bộ, đảng viên, đoàn viên phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong để hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân...”. Thực hiện lời dạy của Người, huyện Mèo Vạc đã và đang có những việc làm cụ thể, bình dị, mà hiệu quả thật to lớn, thiết thực.

Chỉ thị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(19/09/2016 14:20)

 
CTTĐT - Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngày 08/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông học tập "Nói đi đôi với làm" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(15/08/2016 15:00)

CTTĐT - “Nói đi đôi với làm” theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi: Một là, “Nói” phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai; Hai là, không được “nói một đằng, làm một nẻo”; Ba là, tránh nói, tránh hứa mà không làm. Vậy, theo quan điểm “nói đi đôi với làm” của Người không chỉ là nguyên tắc đạo đức, lẽ sống, phương châm hoạt động, mà còn là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn. Với Bác Hồ, hành động của Bác từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc riêng tới việc chung, bao giờ cũng “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”.

Kết quả kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(24/07/2016 17:00)

CTTĐT - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và thành lập 02 Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 1973) tại 04 đơn vị cấp huyện, 04 đơn vị sở, ngành và một số đơn vị trực thuộc cấp huyện, ngành; thăm một số mô hình gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở.