Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017

(03/04/2017 18:00)

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch; Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2017. 

Trong quý I năm 2017, bên cạnh những thuận lợi nhưng còn không ít khó khăn; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về nguồn lực đầu tư phát triển; thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được khá khả quan trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:


Báo cáo KTXH tỉnh Hà Giang năm 2011

(15/01/2012 19:00)

Báo cáo KTXH tỉnh Hà Giang năm 2011