Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015

(13/08/2015 11:00)

Báo cáo Hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015 nhằm tổng hợp một cách có hệ thống các thông tin, số liệu về hiện trạng và diễn biến môi trường đất, nước, không khí, các yếu tố tác động đến môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp quốc gia. Các số liệu trong báo cáo được sử dụng làm cơ sở cho việc hoạch định các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh - chính trị của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 và là cơ sở để theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường phục vụ việc quản lý môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước.