​Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017

(03/05/2017 15:00)

​Báo cáo k ết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017