No title...
No title...
No title...
Thông tin chung Thường trực HĐND tỉnh

1. Chủ tịch HĐND tỉnh: Thào Hồng Sơn 
Anh-tin-bai
Phân công nhiệm vụ:

 

- Có trách nhiệm điều hành toàn bộ các mặt công tác của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ của HĐND tỉnh với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, với Chính phủ, Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh được ngân sách nhà nước cấp.

- Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh như bổ sung ngân sách ngoài dự toán; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành mới, thay đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ký chứng thực nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND tỉnh; báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan Trung ương; các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan thẩm quyền của HĐND và T.Tr HĐND tỉnh.

- Phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp và các lĩnh vực ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm, 5 năm, 10 năm.

- Chủ tài khoản kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh;

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.

- Chủ tịch hội đồng tuyển chọn thẩm phán Toà án nhân dân các cấp ở địa phương.

- Phụ trách công tác đối ngoại của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

- Tham gia tiếp dân theo lịch và đột xuất.

- Chủ toạ và kết luận nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

- Quyết định thành lập các đoàn giám sát của HĐND tỉnh.


2. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Bà Chúng Thị Chiên

Anh-tin-bai
Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực HĐND tỉnh; thay mặt Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND tỉnh vắng và theo uỷ quyền.

- Phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành và các lĩnh vực nội chính, pháp chế.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, nội chính và pháp chế; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND tỉnh thông qua để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết; đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.

- Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh. Ký các báo cáo tháng, quý của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi có sự uỷ nhiệm của Chủ tịch hoặc Chủ tịch đi vắng, ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND theo sự uỷ quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức điều hoà, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND, Thường trực HĐND các huyện, thành phố Hà Giang.

- Tham gia tiếp dân theo lịch và đột xuất.

3. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Ông Hoàng Văn Vịnh   

Anh-tin-bai
Phân công nhiệm vụ:

- Theo dõi, phụ trách hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội.

- Phụ trách tổng hợp và theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát cảu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Thường trực HĐND với UBND, Chủ tịch UBMTTQ, các Ban của HĐND tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức họp báo trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Tham gia tiếp dân theo lịch và đột xuất.

- Ký các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phân công.

- Theo dõi công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

- Chịu trách nhiệm việc phát hành bản tin hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số ấn phẩm khác

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1288
  • Trong tuần: 16 591
  • Tất cả: 61648